Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

February 22 2015

Znam ludzi, którym życie upłynęło nad rozmyślaniami o tym, co było wczoraj i co będzie jutro i nigdy nie cieszyli się tym, co mają dziś. Nie ma co myśleć o przyszłości, skoro teraźniejszość jest taka krótka.
— Piotr Adamczyk
Reposted byLove-Lifefuckingspiderdotkliwieamfibijne

May 28 2014

Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
— Cormac McCarthy ,,Droga"
Reposted bybrasileiramartyna18DrugfulMindPaintedinredalexandra93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl