Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

March 09 2015

December 14 2014

November 16 2014

October 25 2014

They told me that to make her fall in love i had to make her laugh, but everytime she laughs i'm the one who falls in love.
— Nisekoi
Reposted bypsychotic-girl psychotic-girl

September 17 2014

July 10 2014

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo płakałabyś.
— Jacek Podsiadło
Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

May 28 2014

Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. Po prostu w tym, jacy są.
— Markus Zusak
Reposted byreksi0SapereAudehalfinlovebeltanemagiciansassistantmarcepanowyWonderWoman13przegranydrozdowaqcharska

February 27 2014

Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko.
Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

January 10 2014

January 02 2014

August 28 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl