Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

Daj mi znak, kurwa. Jeden mały znak, znaczek. Może być nawet pocztowy. Pośliń mnie. Pocałuj. Przez te wszystkie piosenki w głowie mi się przewraca. Skrzypce mi się pojebały. Wybacz.
— Kaja Kowalewska
Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

February 22 2015

- Mam rozum?
- Pieprzyć rozum. Masz serce. W cholerę dobre to serce.
— Kaja Kowalewska
Reposted byundressmeLove-Lifehighdesire
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś.
— Kaja Kowalewska
Reposted bydotkliwielanuchcorpusdelicti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl