Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted byyoungheartsrunfreetoniewszystkostarryeyedhereyeslonelyjuliaday11shadowwiecznoscikitanaStayifyoulovedezynwolturazasuwaOnly2youpiinkskiesmybluebirdfrytkatosianevergoodenoughblackheartgirlgoszkodepressiverealismjas1minejakmidzisiajzlejestemjedenwdychamspalinyrussian-roulettejustminekoniamoniarussian-roulette

August 10 2014

Nie nadaję się już do tego, co nazywa się życiem towarzyskim; dlatego nie przyjmuję zaproszeń, chyba że w niewybaczalny sposób miałbym obrazić zapraszającą swoją odmową. Ale nawet wtedy, cóż to za wysiłek przebywać z ludźmi i 'prowadzić konwersację'! Jestem w stanie znieść tylko cud, najzwyklejszy cud porozumienia, przydarzający się czasem podczas bezpośredniej rozmowy z kimś. Ale w towarzystwie takie cuda się nie zdarzają.
— Sándor Márai ,,Dziennik"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl