Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

Czekam. Niech to się już wydarzy. 
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyśpieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted bymonamedotkliwiefuckinmessblackcatczekamnaciebieIlostmysouleloiseismemoniczkuuveronica-opoolunoktawiiaamfibijnepuszka

March 15 2015

KOBIETA:
myśli jedno
robi drugie
mówi trzecie
czwarte wie
piąte przeczuwa
— kobieta
Reposted bydotkliwiemraumadziaslodkokwasnewtfknobs

December 09 2014

Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted bymuzaturpistow muzaturpistow

June 25 2014

Reposted bygreywolf greywolf

April 27 2014

Reposted bydzwoneczekDajanaaComplicated92nataa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl