Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2014

A ja mimo to się nie wycofałem. Zastanawiałem się, gdzie znalazłem w sobie pokłady odwagi, i doszedłem do wniosku, że nie miałem już nic do stracenia. Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba. Zapędź człowieka, nawet tak słabego jak ja, w ślepy zaułek, a wyzwolisz w nim zwierzę.
— Harlan Coben.
Reposted byrazzaroopampam

June 08 2013

Sponsored post

January 25 2013

December 17 2012

December 09 2012

October 24 2012

October 11 2012

May 12 2012

February 21 2012

January 22 2012

September 27 2011

September 09 2011

August 25 2011

August 24 2011

Reposted byyourbeautifulsawik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...