Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton "Al"
Reposted bycorpusdelicti corpusdelicti

February 22 2015

Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— anonim
Reposted byuaremyheaven uaremyheaven

July 12 2013

February 11 2013

February 04 2012

June 20 2011

5629 4eb0 390
Tags: BEAUTIFUL
Reposted byHOLLYWOODDOLLlotteebemygodRozanopalcaJutrzenkamoniqwerciochmaddaindisputabelBootyfulllinuschkapurenathI-am-FinederpyleonetteBaraszkatakemeoutmiimiOnce-Upon-a-DreamKnucklePunch311saintistleonetteagafcitiesofnightconsequencekikscitiesofnightmochalenalovelydaisybeltanefucktionthisishellnoheartgenerationI-am-FinezesscelebrationJodensteinmiimikawazrumem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl