Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2012

Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

February 12 2012

December 08 2011

December 02 2011

November 18 2011

November 17 2011

October 29 2011

October 27 2011

October 20 2011

It’s like you’re screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it’s over and it’s gone, you almost wish you could have all the bad stuff back, so you can have the good.
— Rihanna, We Found Love.
Reposted bylovelydaisytruskaffeczka
Reposted bymilostkianavisnevermorefuckitarrivescosdziwnegoKapelusznicaduuuli
Zupełnie tak jakbyś krzyczał a nikt Cię nie słyszał. Prawie czujesz wstyd, że ktoś mógł być dla Ciebie tak ważny, że bez niego czujesz się nikim. Nikt nie zrozumie jak bardzo boli. Jakbyś utracił wszelką nadzieję. Jakby nic nie mogło Cię uratować. Kiedy wszystko się kończy, prawie pragniesz, aby wszystko złe powróciło, bo wraz z tym powróci też wszystko, co było dobre.
— z teledysku, Rihanna - We found love.
Reposted byfloxannalovelydaisyiamstrongEwellkanicollettetruskaffeczka
Play fullscreen
we found love ♥
Reposted bytruskaffeczka truskaffeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...