Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

May 28 2014

Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

October 29 2011

Things change, doesn't mean they get better.
— House.

February 05 2011

Potem odkryłem, że obojętność mniej boli.
— Dr. House
Tags: QUOTES HOUSE DR SAD
Reposted byboomkatmentalsacrificeniewiadomoocochodzi

January 29 2011

I'm fine. I'm just not happy.
— Dr. House
Tags: QUOTES HOUSE DR SAD
Reposted byentamnghisyreen-Mela-

January 28 2011

Nie musisz walczyć o serce dziewczyny. Wystarczy, że o nie poprosisz.
— 13, ( Dr. House )
Reposted byZigi Zigi

January 27 2011

Dr. House : Jest pani w ciąży...
Kobieta: Więc dlaczego plamię... Nie możliwe! Nie uprawiam seksu od roku!
Dr. House : No to mamy niepokalane poczęcie! 
Kobieta : To co mam teraz zrobić?
Dr. House : Założyć kościół.
<kilka minut później House wygląda przez okno>
Kobieta : Co pan robi?
Dr. House : Czekam. Zwykle w takiej sytuacji pojawia się gwiazda na niebie i przybywają trzej królowie.
— Dr. House
Tags: QUOTES HOUSE DR
Reposted bywhenthesungoesdown whenthesungoesdown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...