Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted bydotkliwiefuckinmessloveinadreamsoupdoupeloiseismedziesieciozlotowkabesideyouamfibijnehighdesire
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted byrazzaroo razzaroo

November 20 2013

Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...