Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted bydotkliwiefuckinmesseloiseismeamfibijnecorpusdelicti

February 22 2015

Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted byfrytkatosia frytkatosia

August 09 2012

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...