Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2011

February 11 2011

Rose DeWitt Bukater: Kocham cię, Jack!
Jack Dawson: Nie rób tego, nie żegnaj się!
Rose DeWitt Bukater: Tak mi zimno....
Jack Dawson: Przeżyjesz, będziesz miała mnóstwo dzieciaków, będziesz patrzeć, jak dorastają. Umrzesz jako stara babcia we własnym ciepłym łóżku. Nie tutaj, nie tej nocy. Rozumiesz mnie? Wygrana tego biletu dała mi najlepszą rzecz, jaką mogłem spotkać – ciebie. Jestem wdzięczy za to, wdzięczny jestem losowi. Musisz zrobić dla mnie przysługę. Obiecaj mi że przeżyjesz. Że nie poddasz się, bez względu na to, co się zdarzy, nie ważne jak beznadziejna sytuacja. Obiecaj mi, Rose, i nigdy nie złam przysięgi.
Rose DeWitt Bukater: Obiecuję.
Jack Dawson: Nigdy się nie poddaj.
Rose DeWitt Bukater: Nie poddam się, Jack. Nie poddam się.
— Titanic.
Reposted bypannaleksandramayra
Serce kobiety to ocean tajemnic.
— Rose Celvert / Titanic.
Reposted bymonkaanakeziomalonzlewkizpolewkipannaleksandrampakompabiempatadream-onmayra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...