Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— Lisa Unger, Kruche więzi
Reposted bylavendelover lavendelover

April 27 2015

Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton "Al"
Reposted bycorpusdelictilatersheavencanwait
Sponsored post

November 16 2014

Reposted bymartullatwentyseventhmadadreamHappyNo1cherrytomorrownezavisanbanshenotthesameakniswolfee

May 03 2014

January 03 2013

September 12 2012

January 07 2012

September 11 2011

Peace is simple. 

WTC Tribute in Lights - 6 years after the attack by Noam Galai.

Reposted bypimpmyhearttazniebieskimipromyczekmorningcoffeelovercynamonannikacinicaljustIammcjoannadzejszoonlejtekoleforeveryoungskatrixeewciaamithiwinoxshitty-lovehejkaiwantufucktheworldtogether
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...